DUPP – Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met

DUPP / Den Uijl Ploeg & Partners BV, hierna te noemen DUPP, die betrekking hebben op het in opdracht werven en selecteren van personeel alsmede het adviseren daarover.

Artikel 2: Totstandkoming

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door DUPP en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door DUPP retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan DUPP verstrekte informatie.

2.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. DUPP zal door hen te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2.3 Onderhandelingen zijn vrijblijvend. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven geen aanspraak tot het moment dat opdrachtgever deze heeft geaccepteerd en vervolgens door DUPP schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Inhoud, uitvoering en opdracht

3.1 DUPP zal telkens naar beste weten en kunnen, één of meer kandidaten aan opdrachtgever voordragen op basis van de bij DUPP bekende gegevens over kundigheden en mogelijkheden van kandidaten. DUPP gaat uit van het te goeder trouw zijn van kandidaten en referenten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.

3.2 Opdrachtgever is geheel vrij met kandidaten een arbeidsovereenkomst, dan wel een andere relatie aan te gaan. In geval overeenstemming is bereikt dient opdrachtgever hiervan DUPP binnen één week nadat overeenstemming is bereikt in kennis te stellen.

3.3 Opdrachten worden op een exclusieve basis aangegaan en uitgevoerd.

Artikel 4: Betaling

4.1 DUPP factureert, met inachtneming van het hierna gestelde, bij het bereiken van

overeenstemming tussen opdrachtgever en de door DUPP voorgestelde kandidaat het overeengekomen honorarium op basis van het bruto jaarinkomen bij een fulltime dienstverband. In geval van een parttime aanstelling wordt voor het berekenen van de bemiddelingsfee het parttime jaarinkomen naar rato omgerekend naar een fulltime jaarinkomen.

4.2 Alle kosten, waaronder begrepen advertentiekosten, na overleg met opdrachtgever door DUPP gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Alle facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan DUPP het recht heeft haar werkzaamheden op te schorten.

4.4 Verrekening van het factuurbedrag met enig uit welke hoofde dan ook bestaande tegenvordering is niet toegestaan.

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke functieomschrijving worden gelijk gesteld met het annuleren van de opdracht, zodat de voorgaande bepaling in dat geval van toepassing is, tenzij partijen naar aanleiding van de wijziging van de functieomschrijving anders overeengekomen zijn.

4.6 Opdrachtgever is het volledige honorarium verschuldigd, conform het tarief welke is overeengekomen in de laatst getekende opdrachtbevestiging, terzake iedere kandidaat die binnen twee jaar na het introduceren door DUPP een overeenkomst met opdrachtgever aangaat.

Artikel 5: Niet-nakoming

5.1 Indien opdrachtgever enige betaling niet stipt op tijd verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt, zijn onderneming staakt, worden alle aan DUPP verschuldigde bedragen zonder dat enige ingebrekestelling daartoe is vereist direct opeisbaar en heeft DUPP tevens het recht de overeenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de door DUPP daardoor geleden en/of te lijden schade.

5.2 Over ieder opeisbaar bedrag is een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd vanaf de dag der opeisbaarheid tot die der algehele voldoening. Een gedeelte van de maand telt als volle maand.

5.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten, die DUPP jegens opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van opdrachtgever. De (buiten)gerechtelijke kosten zijn gefixeerd op de het alsdan geldende declaratietarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, waaronder begrepen het Incassotarief vermeerderd met verschotten.

5.4 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere personen zijn deze jegens DUPP hoofdelijk en voor het geheel gehouden tot nakoming van alle uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 DUPP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren en handelen of nalaten van door haar voorgestelde kandidaten, daaronder begrepen gevolgschade van kandidaten in het bedrijf van opdrachtgever.

6.2 DUPP is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DUPP van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot tweemaal het bedrag van het honorarium dat DUPP voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

6.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

Artikel 7: Toepasselijk recht

7.1 Op alle onderhandelingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en DUPP is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Alle geschillen, welke tussen DUPP en opdrachtgever mochten rijzen, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.